Home Informatiebeleid

Informatiebeleid

TURKSE OMROEP TURKSE ANONIEM BEDRIJF

OVER DE BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  1. DOEL en TOEPASSINGSGEBIED

1.1.  Turkse Omroep Turkish Anonymous Company (“ Enlightenment Text “) over de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens is bereid om u op een transparante manier te informeren en te informeren over de manieren om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, de doeleinden van de verwerkingsactiviteiten van persoonlijke gegevens en de juridische redenen. , procedures voor de verwerking van persoonsgegevens, indien van toepassing, en uw rechten als eigenaar van gegevens in overeenstemming met artikel 10 van de wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens (PPD-wet) over het gebruik van de persoonsgegevens verkregen uit de Persoonlijke gegevens Eigenaren en / of derden tijdens het gebruik van websites op de adressen www.turksomroep.nl(…) Die eigendom zijn van en beheerd worden door Turkse Omroep Turkish Anonymous Company (” Turkse Omroep “).

1.2. Voor gedetailleerde informatie over Persoonsgegevens die worden verkregen via cookies die identificatiebestanden zijn die worden gedownload naar apparaten die worden gebruikt door Abonnees en Bezoekers die de websites van Turkse Omroep hebben gebruikt, raadpleegt u “TURKSE OMROEP TURKISH ANONYMOUS COMPANY WEBSITE PRIVACY and COOKIES POLICY” .

1.3. Turkse Omroep kan de bepalingen van deze Verlichtingstekst op elk moment bijwerken en wijzigen door ze te publiceren via de hierboven vermelde websites. De updates en wijzigingen die door Turkse Omroep worden aangebracht, gaan in vanaf de datum van publicatie op de website.

1.4. In deze verlichtingstekst worden alle abonnees en gebruikers hierna afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als bezoekers.


  1. DEFINITIES en AFKORTINGEN

Hieronder volgen definities en afkortingen die in deze verlichtingstekst worden gebruikt;

Abonnee                   : elke natuurlijke en rechtspersoon die privé profiteert van de diensten van Turkse Omroep via een abonnementssysteem,

Turkse Omroep         : Turkse Omroep Turkse Anoniem Bedrijf woonachtig Delfshaven Rotterdam Nederland,

Cookie                         : kleine tekstbestanden die bezochte websites via browsers op uw apparaat of netwerkserver opslaan,

Website                        : www.turksomroep.nl en (…) websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Turkse Omroep,

Persoonlijke gegevens              : alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare bezoeker,

Verwerking van persoonlijke gegevens: elke verwerking die wordt uitgevoerd op gegevens zoals het verkrijgen, opslaan, opslaan, bewaren, wijzigen, herschikken, uitleggen, overdragen, verwerven, beschikbaar maken, classificeren of voorkomen van het gebruik ervan door middel van volledig of gedeeltelijk automatische methoden of niet-automatische methoden, waar het deel uitmaakt van een gegevensbesparingssysteem,

Eigenaar van persoonlijke gegevens   : bezoeker wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt,

Gebruiker                             : bezoekers en abonnees die websites gebruiken door een gebruikersnaam en wachtwoord te creëren om toegang te krijgen tot de websites van Turkse Omroep,

PPD-wet                     : de wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die in werking is getreden toen deze op 7 april 2016 in het staatsblad werd gepubliceerd,

Gegevensverwerker            : elke natuurlijke of rechtspersoon die Persoonsgegevens verwerkt op basis van de bevoegdheid verleend door en namens de gegevensbeheerder,

Gegevensbeheerder           : elke natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die

verantwoordelijk is voor het opzetten en beheren van het gegevensopslagsysteem,

Bezoeker                         : personen die de websites van Turkse Omroep www.turksomroep.nl , (…) online gebruiken voor elk soort doel .

  1. GEGEVENSBEHEERDER

In overeenstemming met de PPD-wet kunnen uw persoonlijke gegevens die u als bezoeker hebt gedeeld of die zijn verkregen van derden, worden verzameld en verwerkt binnen de hieronder vermelde reikwijdte door Turkse Omroep, dat wordt bepaald als de gegevensbeheerder.


  1. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens die u hebt gedeeld met Turkse Omroep of Turkse Omroep verkregen van derden worden hieronder vermeld; desalniettemin kunnen uw relatie met Turkse Omroep en de soorten en aantallen van uw Persoonsgegevens veranderen afhankelijk van de reden van verwerking.

Naam en contactgegevens:  naam, achternaam, gsm-nummer, telefoonnummer thuis, telefoonnummer werk, adres, e-mailadres, factuurgegevens, TR-identiteitsnummer, fotokopie van identiteitskaart en andere soortgelijke documenten.

Identiteitsverificatie-informatie:  lidmaatschapsinformatie van bezoekers, wachtwoorden die worden gebruikt om identiteit te verifiëren en toegang te verlenen tot account, gebruikersnaam, contactgegevens, gebruikersnummers.

Demografische gegevens:  geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroep, interesses, voorkeurstaalgegevens.

Gebruiksgegevens en favorieten:  inclusief maar niet beperkt tot gegevens die zijn verzameld van apparaten van bezoekers door middel van verschillende software en technologische hulpmiddelen; datum en tijd gegevens van gebruik van Turkse Omroep -publicaties, inhoud gelezen via websites, tags, categorieën, datum van het laatste bezoek aan de website, bezochte websites, aantal bekeken pagina’s, duur van bezoek en doelvoltooiingsnummer, ingevoerde zoektermen, categorieën van het bezochte nieuws, fouten en soortgelijke problemen zijn opgetreden tijdens het gebruik van de service.


Locatiegegevens:  bevat gegevens over exacte of geschatte locaties van bezoekers. Locatiegegevens verkregen uit GPS-gegevens of IP- en poortadressen worden gebruikt wanneer de Bezoeker de mobiele applicaties van Turkse Omroep gebruikt en wil zoeken naar inhoud in de buurt van zijn / haar locatie, en met toestemming van de Bezoeker.

Betalingsgegevens:  gegevens zoals abonneefactuur en betalingsinformatie (naam, achternaam, factuuradres, TR-identiteitsnummer, fiscaal identificatienummer), naar het lid verzonden facturen en ontvangstvoorbeelden van betalingen van de leden, betalingsnummer, factuurnummer, factuur bedrag, factuurdatum.

Inhoudsgegevens   :  vergelijkbare gegevens zoals lidmaatschapsinformatie, kennisgevingbeschrijving, oplossingsbeschrijving, tevredenheid, reden voor de kennisgeving, klantnota, verlengingsdatum van abonnement, inhoud van fout gespecificeerd tijdens het gebruik van service, tussentijdse informatiestatus, tussentijdse informatie, reden van de zoeken.

  1. ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, VOORWAARDEN EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de algemene principes uiteengezet in artikel 4 van de PPD-wet:

· In overeenstemming zijn met de wet en goede trouw,

· Accuraat en, indien nodig, up-to-date zijn,

· Verwerkt worden voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden,

· Relevant, beperkt en evenredig zijn met de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt,

· Alleen worden opgeslagen voor de tijd die is bepaald door de relevante wetgeving of noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.

5.2. Persoonsgegevens kunnen niet worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van persoonsgegevens volgens artikel 5 van de PPD-wet. Maar volgens dezelfde artikelbepaling is het mogelijk om Persoonsgegevens te verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Data-eigenaar in het geval van een van de onderstaande voorwaarden:

· Als dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door enige wet,

· Indien het nodig is om het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene of een andere persoon te beschermen indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven,

· Als het nodig is om de Persoonsgegevens van partijen bij een contract te verwerken, op voorwaarde dat de verwerking rechtstreeks verband houdt met de uitvoering of uitvoering van het contract,

· Als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen,

· Als de relevante informatie door de betrokkene zelf aan het publiek wordt onthuld,

· Als het nodig is voor de instelling, het gebruik of de bescherming van een recht,

· Als het nodig is voor de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder, op voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van de persoonsgegevens niet worden geschaad.

5.3. Turkse Omroep verwerkt uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Verlichtingstekst voor de volgende doeleinden:

Naam en contactgegevens: evaluatie binnen het bedrijf, contact, bezoekersregistratie, verkrijgen van potentiële abonneegegevens, verbetering van post-salesprocessen, bedrijfsontwikkeling, verzameling, promotie, analyse, klachtenbeheer, beheer van abonneetevredenheidsprocessen, marketing, onderzoek, facturering, uitvoering van operationele activiteiten, het meten van de kwaliteit van de dienstverlening, het verbeteren ervan, toezicht, controle, optimalisatie, klantverificatie, marketing, verkoop, opsporen en voorkomen van fraude;

Identiteitsverificatie-informatie: gebruikersregistratie, probleem- / foutrapportage, controle, verbeteren van operationele activiteiten, uitvoeren, verbeteren van post-inschrijfprocessen, bedrijfsontwikkeling, verzameling, intra-company evaluatie, klantenportfoliobeheer, meten van de kwaliteit van de dienstverlening, contact, optimalisatie, toezicht, risicobeheer, toezicht, klantverificatie, opsporen en voorkomen van fraude;

Demografische gegevens: evaluatie, analyse, contact binnen het bedrijf, verbetering van post-salesprocessen, bedrijfsontwikkeling, verzameling, gebruiksgegevens en interesses, favorieten, marketing, verkoop, reclame, toezicht en controle, risicobeheer, verbetering van post-salesprocessen, ontwikkeling, verzameling, evaluatie binnen het bedrijf, aftersalesdiensten, meten van de kwaliteit van de dienstverlening, verbeteren ervan, contact, uitvoering van klachtenbeheerprocessen, uitvoering en verbetering van operationele activiteiten, registratie, probleem- / foutrapportage;

Gebruiksgegevens en favorieten: gebruikersregistratie, probleem- / foutrapportage, controle, uitvoering en verbetering van operationele activiteiten, post-sales services en verbetering van post-sales processen, bedrijfsontwikkeling, verzameling, intra-company evaluatie, online gedragsreclame en marketing, beheer van het abonneeportfolio, meting en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, contact, optimalisatie, toezicht, risicobeheer en controle, promotie, analyse, specificeren van interessegebieden, scoring, profilering, marketing, verkoop, reclame, contact, uitvoering van klachtenbeheer processen, registratie, probleem- / foutrapportage;

Locatiegegevens: Gebruik van portaalfuncties gekoppeld aan of gerelateerd aan de locatie, toezicht en controle, risicomanagement;

Betalingsgegevens: beheer van het factureringsproces, boekhouding, verbetering van post-salesprocessen, bedrijfsbeheer, incasso, intra-company evaluatie, scores, profilering, klantrelatiebeheer, post-sales services, contact, marketing, supervisie, controle, uitgevoerde processen uit met betalingsdienstaanbieders;

Inhoud: bedrijfsontwikkeling, optimalisatie, klantrelatiebeheer, supervisie, controle, verbetering van operationele activiteiten, promotie, intra-company evaluatie, abonneebeheer, analyse, scoring, profilering, verbetering van post-sales processen, incasso, post-sales services, contact, meten van de kwaliteit van de dienstverlening, verbeteren ervan, uitvoeren van klachtenmanagementprocessen.

  1. METHODEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENSVERZAMELING en de JURIDISCHE REDENEN ervan

6.1. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en overgedragen door Turkse Omroep met de doeleinden die in deze verlichtingstekst worden gespecificeerd op de volgende manieren;

· Inschrijvingsformulieren,

· Contactformulieren voor websites,

· Bezoeken aan websites,

· Registratieformulieren voor e-nieuwsbrief,

· Lidmaatschapsformulieren,

· Ondertekende contracten,

en gebaseerd op verschillende juridische redenen in overeenstemming met de basisprincipes van de PPD-wet, binnen de reikwijdte van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in artikelen 5 en 6 van de PDD-wet.

6.2. Uw Persoonsgegevens die onderhevig zijn aan deze Verlichtingstekst worden doorgaans verwerkt op basis van onderstaande juridische redenen:

Naam en contactgegevens: die rechtstreeks verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan.

Identiteitsverificatie-informatie: rechtstreeks verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, noodzakelijk zijn voor de vaststelling, het gebruik of de bescherming van een recht, noodzakelijk voor de legitieme belangen van de gegevensbeheerder.

Demografische gegevens: direct verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, noodzakelijk zijn voor het vestigen, gebruiken of beschermen van een recht, noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van de gegevensbeheerder.

Gebruiksgegevens en favorieten: noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van de gegevensbeheerder.

Locatiegegevens: rechtstreeks verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan.

Betalingsgegevens: uitdrukkelijk toegestaan ​​zijn door de wet, direct verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, noodzakelijk zijn voor het vestigen, gebruiken of beschermen van een recht.

Inhoud: direct verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, noodzakelijk zijn voor het vestigen, gebruiken of beschermen van een recht, noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van de Gegevensbeheerder.

  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERDRAGEN

7.1. Turkse Omroep kan persoonlijke gegevens delen die onderhevig zijn aan deze verlichtingstekst en nieuwe gegevens die het zal verkrijgen door deze persoonlijke gegevens te gebruiken, ten eerste om te voldoen aan de vereisten van de relatie / contract met de eigenaar van persoonlijke gegevens, om de gebruikerservaring te verbeteren (inclusief verbetering en personalisatie), om de veiligheid van de eigenaar van persoonlijke gegevens te bieden, om fraude op te sporen en te voorkomen, om de aangeboden diensten te verbeteren, om operationeel evaluatieonderzoek te doen, om de fouten te corrigeren, om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, om de systeemprestaties te verbeteren om een ​​van de doelen te kunnen realiseren hierboven vermeld in de sectie verwerkingsdoeleinden en in de gevallen uiteengezet in artikel 5.2 van deze Verlichtingstekst; met derde natuurlijke en / of rechtspersonen, waaronder buitenlandse dienstverleners, koeriersbedrijven, advocatenkantoren, onderzoeksbedrijven, callcenters,

7.2. Turkse Omroep kan de Persoonsgegevens doorgeven aan derden in het land en in het buitenland binnen de categorieën en doeleinden die hierboven zijn vermeld en zoals beperkt en evenredig met deze doeleinden.

  1. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. In het geval dat de redenen voor verwerking worden geëlimineerd ondanks dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de PPD-wet en andere relevante wetten, worden persoonlijke gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd door Turkse Omroep.

8.2. Turkse Omroep kan Persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de PPD-wet voor de duur van de verjaringstermijn bepaald door de relevante wetgeving die moet worden gebruikt in geval van een mogelijk conflict. In dat geval worden de bewaarde Persoonsgegevens niet voor enig ander doel geraadpleegd, maar wanneer het nodig is om ze te gebruiken in het relevante juridische geschil.

  1. RECHTEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EIGENAAR

9.1. Eigenaars van persoonlijke gegevens in de reikwijdte van de PPD-wet en relevante wetgeving hebben het recht;

· Om erachter te komen of de persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

· Om informatie over persoonlijke gegevens op te vragen als deze zijn verwerkt,

· Om te weten wat het doel is van het verwerken van Persoonsgegevens en of ze op de juiste manier voor hun doel worden gebruikt,

· Om de derden te kennen aan wie Persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden overgedragen,

· Om de correctie van Persoonsgegevens te vragen in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en om derde personen aan wie Persoonsgegevens worden overgedragen te verzoeken op de hoogte te worden gesteld van de verwerking die in dit kader plaatsvindt,

· Om de verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens aan te vragen indien de redenen voor het verwerken van deze gegevens worden verwijderd ondanks dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6698 en andere relevante wetten, en om derden te verzoeken aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen om op de hoogte te worden gehouden van de verwerking die in dit kader plaatsvindt,

· Bezwaar maken tegen het optreden van een ongunstige uitkomst door de analyse van verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen,

· Om de vergoeding van de verliezen te eisen in geval van verlies als gevolg van de onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens,

9.2. Als Eigenaar van Persoonsgegevens kunt u uw sollicitatie, inclusief uw verzoeken, op een duidelijke en begrijpelijke manier bezorgen door documenten bij te voegen die uw identiteit en adresgegevens bepalen; met de hand schriftelijk en origineel ondertekend, per post of via een notaris aan “ Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya / Ankara ”-adres van Turkse Omroep, de gegevensbeheerder, of u kunt het e-mailen naar (…) .

9.3. Naast het recht om uw identiteit te verifiëren voordat Turkse Omroep reageert, bestaat het bestaan ​​van;

· Uw naam, achternaam en handtekening als de aanvraag schriftelijk is,

· TR-identiteitsnummer voor de staatsburgers van de Republiek Turkije, paspoortnummer of identiteitsnummer, indien u er een heeft, voor de buitenlandse nationaliteiten,

· Kennisgeving adres van woonplaats of bedrijf,

· Kennisgeving elektronisch e-mailadres, telefoon- en faxnummer,

· Het onderwerp van uw verzoek,

is verplicht en eventuele informatie en documenten met betrekking tot het onderwerp moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

9.4. In het geval dat u uw verzoeken aan Turkse Omroep bezorgt op de manier zoals hierboven vermeld, zal Turkse Omroep het verzoek kosteloos afhandelen binnen de kortst mogelijke termijn, afhankelijk van de aard van het verzoek, en uiterlijk binnen dertig dagen. Het antwoord wordt niet in rekening gebracht voor maximaal tien pagina’s. Voor elke pagina boven de tien pagina’s worden transactiekosten van 125 Euro in rekening gebracht. Als het antwoord wordt gegeven op een opnamemedium zoals cd of flashgeheugen, zal de vergoeding die door Turkse Omroep wordt gevraagd, niet hoger zijn dan de kosten van het opnamemedium.