Home Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

TURKSE OMROEP TURKSE ANONIEM BEDRIJF

WEBSITE PRIVACY EN COOKIEBELEID

  1. DOEL en TOEPASSINGSGEBIED

1.1.  Turkse Omroep Turks Anoniem Bedrijf Website Privacy- en Cookiebeleid (“ Privacy- en Cookiebeleid “) is opgesteld om u te informeren in het kader van Wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (PPD-wet) en relevante wetgeving over verwerking, beveiliging, privacy van persoonlijke gegevens die zijn verkregen van contractuele of op de een of andere manier gerelateerde abonnees en bezoekers of derden via www.turksomroep.nl, (…) websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Turkse Omroep Turkish Anonymous Company (“ Turkse Omroep “), en uw rechten op dit aanzien.
 

1.2. Turkse Omroep geeft om de privacy van abonnees en bezoekers en neemt alle nodige maatregelen in overeenstemming met artikel 12 van de PPD-wet en andere relevante wetgeving om privacy en veiligheid van de gegevens onder haar verantwoordelijkheid te bieden. 

1.3. Turkse Omroep kan deze beleidsbepalingen op elk moment bijwerken of wijzigen door deze op de bovengenoemde websites te publiceren. Updates en wijzigingen aangebracht door Turkse Omroep gaan in op de datum van publicatie op de website.

1.4. Raadpleeg “ TURKSE OMROEP TURKS ANONIMOUS COMPANY ENLIGHTENMENT TEXT ” voor gedetailleerde informatie en uitleg over procedures en principes van de verwerking van persoonsgegevens die onder dit beleid vallen.

1.5. In dit Privacy- en Cookiebeleid worden alle Abonnees en Gebruikers hierna afzonderlijk of gezamenlijk Bezoekers genoemd.

  1. Definities en afkortingen

Hieronder volgen definities en afkortingen die in dit privacybeleid worden gebruikt;

Abonnee                   : elke natuurlijke en rechtspersoon die privé profiteert van de diensten van Turkse Omroep via een abonnementssysteem,

Turkse Omroep          :  Turkse Omroep Turkse Anoniem Bedrijf gevestigd in Delfshaven.  / Rotterdam Nederland,

Abonnementsysteem    : online systeem dat Turkse Omroep zijn diensten aanbiedt aan abonnees,

Cookie                         : kleine tekstbestanden die bezochte websites via browsers op uw apparaat of netwerkserver opslaan,

Privacy- en cookiebeleid: dit Turkse Omroep Turkse anoniem bedrijf Privacy- en cookiebeleid,

Website                        : www.turksomroep.nl en (…) websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Turkse Omroep,

Persoonsgegevens              : alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon,

Verwerking van de persoonlijke gegevens: elke verwerking die wordt uitgevoerd op gegevens zoals het verkrijgen, opslaan, opslaan, bewaren, wijzigen, herschikken, uitleggen, overdragen, verwerven, beschikbaar maken, classificeren of het gebruik ervan verhinderen door middel van volledig of gedeeltelijk automatische methoden of niet-automatische methoden op voorwaarde dat ze deel uitmaken van een gegevensbesparingssysteem,

Eigenaar persoonsgegevens : natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt,

Gebruiker                             : bezoekers en abonnees die websites gebruiken door een gebruikersnaam en wachtwoord te vormen om toegang te krijgen tot de websites van Turkse Omroep,

PPD-wet                     : de wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die in werking is getreden toen deze op 7 april 2016 in het staatsblad werd gepubliceerd,

Gegevensverwerker            : elke natuurlijke of rechtspersoon die Persoonsgegevens verwerkt op basis van de bevoegdheid verleend door en namens de gegevensbeheerder,

Gegevensbeheerder           : elke natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die verantwoordelijk is voor het opzetten en beheren van het gegevensopslagsysteem,

Bezoeker                         : personen die de websites van Turkse Omroep www.turksomroep.nl , (…) online gebruiken voor elk soort doel.

  1. VERWERKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS en DOELEINDEN VAN VERWERKING

3.1. Met betrekking tot bezoekers

3.1.1.       Turkse Omroep verwerkt Persoonsgegevens zoals creditcardgegevens, identiteitsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadressen die door Bezoekers worden opgegeven als een vereiste van de relatie, en die de Bezoekers kunnen identificeren.

3.1.2.       Turkse Omroep zal de Persoonsgegevens zoals hierboven vermeld verwerken om te voldoen aan de vereisten van haar contract met Bezoekers, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om publicaties en nieuwsbrieven te verzenden of om Abonnees en Gebruikers op de hoogte te stellen, om informatie te geven over de nieuwe diensten, om direct marketing te doen. door het abonneesysteem of door de personen waarmee het rechtstreeks samenwerkt, om indien nodig contact op te nemen met de gebruiker, om verschillende statistische evaluaties uit te voeren zonder de identiteit van de gebruiker vrij te geven, om een ​​databank te vormen en om marktonderzoek te doen.

3.1.3.       Turkse Omroep zal zijn publicaties, Persoonsgegevens die in deze publicaties staan, delen met de relevante autoriteiten in gevallen waarin de publicaties bewijskracht hebben en een verzoek in overeenstemming met de procedure wordt gedaan door de rechtbank en andere administratieve en officiële autoriteiten.

3.1.4.       Turkse Omroep identificeert en gebruikt het IP-adres van Bezoekers om problemen met het Abonnementsysteem te identificeren en eventuele problemen die zich op de websites van de platforms binnen het Abonnementsysteem kunnen voordoen onmiddellijk op te lossen. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt om bezoekers op een algemene manier te identificeren en om uitgebreide demografische informatie te verzamelen.

3.2. Met betrekking tot cookies

3.2.1.       Turkse Omroep kan informatie over Bezoekers verkrijgen door middel van Cookie. Dankzij Cookies houdt Turkse Omroep bij hoe Bezoekers hun tijd op internet doorbrengen en krijgt statistische resultaten van hoe ze hun tijd op websites doorbrengen. Deze cookies kunnen informatie bevatten die kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren die de website betreedt, zoals de gebruikersnaam, het e-mailadres, profielfoto, leeftijd, geslacht, IP-code en het is mogelijk om een ​​database te vormen door deze te gebruiken. Persoonlijke gegevens. Door de website te gebruiken, geeft Bezoekers toestemming voor de verwerking van de informatie.

3.2.2.       Deze cookies helpen om statistische resultaten te verkrijgen, zoals het aantal mensen dat websites van Turkse Omroep gebruikt, een persoon bezoekt deze websites voor welk doel, hoe vaak en hoe lang hij / zij daar verbleef, en om dynamische advertenties en inhoud van de gebruiker te produceren. pagina’s speciaal ontworpen voor de bezoekers. Het technische communicatiebestand is niet ontworpen om gegevens of andere persoonlijke informatie te ontvangen uit het hoofdgeheugen of uit e-mail. De meeste browsers zijn ontworpen om in de eerste plaats het technisch communicatiebestand te accepteren, maar Bezoekers kunnen de instellingen wijzigen zodat het technisch communicatiebestand niet wordt geïnstalleerd of er een melding wordt verzonden wanneer het technisch communicatiebestand wordt geïnstalleerd.

3.2.3.       De cookies die door Turkse Omroep worden gebruikt, zijn als volgt:

Technische cookiesTechnische cookies laten de website werken, detecteren pagina’s en gebieden die niet werken op de website.
AuthenticatiecookiesAls bezoekers de website betreden met hun wachtwoorden, zullen dergelijke cookies voorkomen dat de gebruiker het wachtwoord opnieuw invoert op elke pagina door te bepalen dat de bezoeker de sitegebruiker is op elke pagina die op de website wordt bezocht.
Flash-cookiesDit type cookies wordt gebruikt om visuele of audiocontent op de website te activeren.
AanpassingscookiesDeze cookies worden gebruikt om de voorkeuren van gebruikers op verschillende pagina’s van verschillende websites te onthouden. Onthoud bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.
Analytische cookiesAnalytische cookies maken het mogelijk om analytische resultaten te produceren zoals het aantal bezoekers van de website, de pagina’s die op de website worden weergegeven, de bezoekmomenten van de website en de bewegingen zoals verschuivende pagina’s van de website.
Cookies van derdenAfhankelijk van de partij die de cookie plaatst, worden platformcookies en cookies van derden gebruikt. Hoewel platformcookies worden gemaakt door Turkse Omroep, worden cookies van derden beheerd door verschillende bedrijven die samenwerken met Turkse Omroep.
  1. ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, VERWERKINGSVOORWAARDEN VOOR PERSOONSGEGEVENS


4.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de algemene principes uiteengezet in artikel 4 van de PPD-wet:

· In overeenstemming zijn met de wet en goede trouw,

· Accuraat en, indien nodig, up-to-date zijn,

· Verwerkt worden voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden,

· Relevant, beperkt en evenredig zijn met de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt,

· Alleen worden opgeslagen voor de tijd die is bepaald door de relevante wetgeving of noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.

4.2. Persoonsgegevens kunnen niet worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van persoonsgegevens volgens artikel 5 van de PPD-wet. Maar volgens dezelfde artikelbepaling is het mogelijk om Persoonsgegevens te verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Data-eigenaar in het geval van een van de onderstaande voorwaarden:

· Als dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door enige wet,

· Indien het nodig is om het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene of een andere persoon te beschermen indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven,

· Als het nodig is om de Persoonsgegevens van partijen bij een contract te verwerken, op voorwaarde dat de verwerking rechtstreeks verband houdt met de uitvoering of uitvoering van het contract,

· Als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen,

· Als de relevante informatie door de betrokkene zelf aan het publiek wordt onthuld,

· Als het nodig is voor de instelling, het gebruik of de bescherming van een recht,

· Als het nodig is voor de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder, op voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van de persoonsgegevens niet worden geschaad.

  1. METHODEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENSVERZAMELING en de JURIDISCHE REDENEN ervan

5.1. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en overgedragen door Turkse Omroep met de doeleinden die in deze verlichtingstekst worden gespecificeerd op de volgende manieren;

· Inschrijvingsformulieren,

· Contactformulieren voor websites,

· Bezoeken aan websites,

· Registratieformulieren voor e-nieuwsbrief,

· Lidmaatschapsformulieren,

· Ondertekende contracten,


en gebaseerd op verschillende juridische redenen in overeenstemming met de basisprincipes van de PPD-wet, binnen de reikwijdte van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in artikelen 5 en 6 van de PPD-wet.

5.2. Persoonsgegevens die onder dit privacy- en cookiebeleid vallen, worden over het algemeen verwerkt op basis van juridische redenen, zoals rechtstreeks verband houden met het sluiten van een contract of de uitvoering ervan, noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen, noodzakelijk zijn voor de oprichting , gebruik of bescherming van een recht, dat noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder en kanveranderen naargelang het soort gegevens en het doel van de verwerking van deze gegevens.

  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERDRAGEN

6.1. Turkse Omroep kan persoonlijke gegevens delen die onderhevig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid en nieuwe gegevens die het zal verkrijgen door deze persoonlijke gegevens te gebruiken, ten eerste om te voldoen aan de vereisten van de relatie / het contract met de eigenaar van persoonlijke gegevens, om de gebruikerservaring te verbeteren (inclusief het verbeteren en personaliseren), om de veiligheid van de eigenaar van persoonlijke gegevens te bieden, om fraude op te sporen en te voorkomen, om de aangeboden diensten te verbeteren, om operationeel evaluatieonderzoek te doen, om de fouten te corrigeren, om de gebruikersidentiteiten te verifiëren, om de systeemprestaties te verbeteren om eventuele van de doeleinden die hierboven zijn vermeld in het gedeelte over verwerkingsdoeleinden en in de gevallen uiteengezet in artikel 4.2 van dit beleid; met derde natuurlijke en / of rechtspersonen, waaronder buitenlandse dienstverleners, koeriersbedrijven, advocatenkantoren, onderzoeksbedrijven, callcenters,

6.2. Turkse Omroep kan de Persoonsgegevens doorgeven aan derden in het land en in het buitenland binnen de categorieën en doeleinden die hierboven zijn vermeld en zoals beperkt en evenredig met deze doeleinden.

  1. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1. In het geval dat de redenen voor verwerking worden geëlimineerd ondanks dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de PDD-wet en andere relevante wetten, worden persoonlijke gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd door Turkse Omroep.

7.2. Turkse Omroep kan Persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de PPD-wet voor de duur van de verjaringstermijn bepaald door de relevante wetgeving die moet worden gebruikt in geval van een mogelijk conflict. In dit geval worden de bewaarde Persoonsgegevens niet voor enig ander doel geopend, maar wanneer het nodig is om ze te gebruiken in het relevante juridische geschil.

7.3. Bewaartermijnen van Persoonsgegevens die onderworpen zijn aan dit Privacy- en Cookiebeleid door Turkse Omroep zijn als volgt:

7.3.1.       Met betrekking tot abonnees en gebruikers:

 
AARD VAN DE GEGEVENS
 
BEWARINGSTERMIJNEN DIE BEGINNEN MET HET EINDE VAN DE RELATIE
 
PERIODIEKE VERNIETIGINGSPERIODEN
 
Persoonlijk Datum verwerkt in relaties op basis van contract
 
10 jaar
 
Binnen 6 maanden na voltooiing van 10 jaar afzonderlijk voor elke gegevens
 
Fiscale gegevens
 
5 jaar
 
Binnen 6 maanden na voltooiing van 5 jaar afzonderlijk voor elke gegevens
 
Persoonlijke gegevens van bezoekers
 
6 maanden
 
Binnen 6 maanden na voltooiing van 6 maanden afzonderlijk voor elke gegevens

7.3.2.       Met betrekking tot cookies:

Technische cookies 
Authenticatiecookies 
Flash-cookies 
Aanpassingscookies 
Analytische cookies 
Cookies van derden 
  1. RECHTEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EIGENAAR

8.1. Eigenaren van persoonlijke gegevens in het kader van de PPD-wet en relevante wetgeving hebben het recht;


· Om erachter te komen of de persoonlijke gegevens zijn verwerkt,

· Om informatie over persoonlijke gegevens op te vragen als deze zijn verwerkt,

· Om te weten wat het doel is van het verwerken van Persoonsgegevens en of ze op de juiste manier voor hun doel worden gebruikt,

· Om de derden te kennen aan wie Persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden overgedragen,

· Om de correctie van Persoonsgegevens te vragen in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en om derde personen aan wie Persoonsgegevens worden overgedragen te verzoeken op de hoogte te worden gesteld van de verwerking die in dit kader plaatsvindt,

· Om de verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens aan te vragen indien de redenen voor het verwerken van deze gegevens worden verwijderd ondanks dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6698 en andere relevante wetten, en om derden te verzoeken aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen om op de hoogte te worden gehouden van de verwerking die in dit kader plaatsvindt,

· Bezwaar maken tegen het optreden van een ongunstige uitkomst door de analyse van verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen,

· Om de vergoeding van de verliezen te eisen in geval van verlies als gevolg van de onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens,

8.2. Als eigenaar van Persoonsgegevens kunt u uw sollicitatie, inclusief uw verzoeken, op een duidelijke en begrijpelijke manier bezorgen door documenten bij te voegen die uw identiteit en adresgegevens bepalen; met de hand schriftelijk en origineel ondertekend, per mail of via een notaris aan “ info@turksomroep.nl ”e-mailadres van Turkse Omroep, de gegevensbeheerder, of u kunt het e-mailen naar (redactie@turkseomroep.nl) .

8.3. Naast het recht om uw identiteit te verifiëren voordat Turkse Omroep reageert, bestaat het bestaan ​​van;


· Uw naam, achternaam en handtekening als de aanvraag schriftelijk is,

· TR-identiteitsnummer voor de staatsburgers van de Republiek Turkije, paspoortnummer of identiteitsnummer, indien u er een heeft, voor de buitenlandse nationaliteiten,

· Kennisgeving adres van woonplaats of bedrijf,

· Kennisgeving elektronisch e-mailadres, telefoon- en faxnummer,

· Het onderwerp van uw verzoek,

is verplicht, en eventuele informatie en documenten met betrekking tot het onderwerp moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

8,4. Nauwkeurigheid en voltooiing van persoonlijke gegevens die worden verwerkt door Turkse Omroep is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van persoonlijke gegevens. In het geval dat er onjuiste, misleidende of onvolledige informatie wordt verstrekt, is Turkse Omroep niet aansprakelijk; als Turkse Omroep enige schade lijdt als gevolg van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie, is de eigenaar van persoonlijke gegevens die het veroorzaakt, aansprakelijk om de schade te vergoeden. Turkse Omroep zal persoonlijke gegevens altijd nauwkeurig en up-to-date houden met de steun van de eigenaar van persoonlijke gegevens. In gevallen waarin deze persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt, moet de eigenaar van persoonlijke gegevens contact opnemen met Turkse Omroep via hete-mailadres “..” .

8.5. In het geval dat u uw verzoeken aan Turkse Omroep bezorgt op de manier zoals hierboven vermeld, zal Turkse Omroep het verzoek kosteloos afhandelen binnen de kortst mogelijke termijn, afhankelijk van de aard van het verzoek, en uiterlijk binnen dertig dagen. Het antwoord wordt niet in rekening gebracht voor maximaal tien pagina’s. Voor elke pagina boven de tien pagina’s worden transactiekosten van 125 Euro in rekening gebracht. Als het antwoord wordt gegeven op een opnamemedium zoals cd of flashgeheugen, zal de vergoeding die door Turkse Omroep wordt gevraagd, niet hoger zijn dan de kosten van het opnamemedium.